Lưu ý: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ tăng phí đối với một số loại thị thực không định cư trên toàn thế giới

⚡️ Lưu ý: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ tăng phí đối với một số loại thị thực không định cư trên toàn thế giới. Mức tăng phí này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 5 năm 2023.

Đây là lần đầu tiên sau 10 năm chúng tôi điều chỉnh lại hầu hết các loại phí xin thị thực. Phí thị thực được tính dựa trên chi phí cung cấp dịch vụ thị thực không định cư trên toàn thế giới. Dưới đây là những thay đổi:

🔸 Thị thực du lịch/công tác loại B1/B2, thị thực du học loại F1 và các loại thị thực không có hồ sơ bảo lãnh khác: $160 ➡️ $𝟏𝟖𝟓

🔹 Thị thực có hồ sơ bảo lãnh loại H, L, O, P, Q và R: $190 ➡️ $𝟐𝟎𝟓

Nếu đương đơn đã trả phí xin thị thực không định cư, đã tham dự phỏng vấn, hoặc đang trong quá trình chờ xử lý hành chính, đương đơn không phải trả thêm phí khác biệt này. 

---
⚡️ Heads up! The U.S. State Department has increased certain nonimmigrant visa application fees worldwide, effective May 30, 2023. 

This is the first time in 10 years that most of our fees have been updated. Visa fees are based on the cost of providing nonimmigrant visa services all over the world. Here are the changes:

🔸 B1/B2, F1, and other non-petition based visas: $160 ➡️ $𝟏𝟖𝟓
🔹 H, L, O, P, Q, and R petition-based visas: $190 ➡️ $𝟐𝟎𝟓
 
If you already paid the application fee, interviewed for a nonimmigrant visa, or have case in administrative processing, you do not have to pay additional fees this time.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn