visa hoa kỳ

Lưu ý: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ tăng phí đối với một số loại thị thực không định cư trên toàn thế giới

⚡️ Lưu ý: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ tăng phí đối với một số loại thị thực không định cư trên toàn thế giới. Mức tăng phí này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 5 năm 2023. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm chúng tôi điều chỉnh lại hầu hết các loại phí xin thị …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào